Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Opzet

De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is in 2000 door het ministerie van OCW geïntroduceerd met het doel om - door een bundeling van de tot op dat moment relevante studentonderzoeken - meer systematisch en periodiek de ontwikkelingen op de sociaal-economische dimensie van studeren in het hoger onderwijs in kaart te brengen en te volgen, met behulp van kengetallen en bevraging van doelgroepen.

Het monitorsysteem heeft vooral een signaleringsfunctie bij de ontwikkeling van beleid en genereert informatie op de momenten dat dit volgens de beleidscyclus nodig is. De Studentenmonitor is gestart in 2000 met het doel structureel zicht te krijgen op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en na te gaan in hoeverre specifieke doelgroepen nadere aandacht behoeven en diende aldus meer concreet een bijdrage te leveren aan:

  1. het zo exact mogelijk in kaart brengen van kenmerken en aan studie gerelateerde gedragingen en opvattingen van de Nederlandse studentenpopulatie,
  2. het traceren van ontwikkelingen in de tijd in samenstelling, keuzes, motivatie en gedrag van de studentenpopulatie en
  3. het vaststellen van effecten van beleid op samenstelling, gedrag, studieprestaties en opvattingen van de studentenpopulatie in Nederland.

Hoofdelementen in de Studentenmonitor sinds 2000 zijn: opleidingskenmerken, studievoortgang, situatie voorafgaand aan de opleiding, studiekeuze, verwachte situatie na de opleiding, doorstroom naar de master, achtergrondkenmerken, ouders, functiebeperking, kwaliteit en studeerbaarheid, internationalisering, inkomsten en uitgaven, betaalde arbeid, en tijdbesteding.

De enquêtes van de Studentenmonitor vinden plaats tegen het einde van elk studiejaar (juli), onder een steekproef van in Nederland studerende studenten. De Studentenmonitor 2020 gaat dus over het studiejaar 2019-2020. In de studiejaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 zijn de studenten benaderd door ResearchNed. De e-mailadressen werden aangeleverd door DUO. In het studiejaar 2018-2019 zijn de e-mails verstuurd door DUO zelf. In het studiejaar 2019-2020 zijn studenten eenmalig benaderd met brieven. Vanaf het studiejaar 2020-2021 worden studenten door DUO weer benaderd via e-mail.

De resultaten in de Studentenmonitor zijn zodanig gewogen dat het beeld representatief is voor de landelijke studentenpopulatie. De gegevens zijn gewogen naar geslacht, type ho, soort ho en sector opleiding en eerstejaars/ouderejaars. Ook worden de verzamelde data gedeponeerd bij DANS (Data Archiving and Networked Services, een landelijk data-archief van de KNAW en NWO) zodat onderzoekers en beleidsmakers gebruik kunnen maken van de data (na goedkeuring van hun aanvraag) voor wetenschappelijke en statistische doeleinden zonder winstoogmerk.

Deze website toont resultaten van de Studentenmonitor vanaf studiejaar 2015-2016. Klik hieronder voor de volledige inhoud van de laatste vragenlijsten en voor een overzicht van alle responsaantallen per jaar. Alle overige vragenlijsten zijn te vinden op DANS: easy.dans.knaw.nl.

Voor het samenstellen van de figuren en tabellen op deze website zijn enkel resultaten van studenten binnen het bachelor-masterstelsel gebruikt. Een klein aantal studenten oude stijl is dus buiten beschouwing gelaten.

Voor vragen over de Studentenmonitor kunt u contact opnemen met ResearchNed: info@researchned.nl.